1.8.2019

Zpráva generálního sekretáře ČVS Ing. Labašty ke změně zákona o podpoře sportu

Zákon č. 178/2019 Sb., kterým se mění zákon č.  115/2001 Sb. o podpoře sportu a s ním související důležité změny ve vztahu k žádostem o dotace.

I. Úvod

-        Dne 16. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č.178/2019 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb.  Ve znění pozdějších předpisů. Účinnost zákona č.178/2019 Sb. byl dán 15 dní po vyhlášení ve Sbírce zákona, tj. od 31. 7. 2019

-        Změnou zákona o podpoře sportu dochází k zásadním změnám ve vztahu řízení podpory sportu v České republice.

  • Je zřízena „Národní sportovní agentura
  • Ustanoven „Rejstřík“ jako informační systém veřejné správy Agentury pro sport jako součást pro poskytování podpory ze státního rozpočtu ČR.
  • Podmínky poskytování podpory ze státního rozpočtu ČR

II. Hlavní změny týkající se rejstříku ve vztahu ke sportovním organizacím

     Základní změnou je, že s účinností od 31. 7. 2019 jsou oprávněny, a především povinny provádět veškeré záznamy do rejstříku pouze sportovní organizace (kluby, oddíly, TJ). Toto je zásadní změna, neboť do 30. 7. 2019 toto byly oprávněny provádět za sdružené sportovní organizace „střešní organizace“.

§ 3e, odst. 2 zákona říká:

Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) (znění zákona §6b odst. 1, písmeno a), je uveden níže) je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku tyto údaje a jejich změny:

a) název, sídlo a identifikační číslo osoby sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci,

b) ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo sportovců a trenérů evidovaných ve sportovní organizaci; v případě cizinců rovněž datum narození, adresa místa pobytu5) a státní občanství,

d) datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní organizace v daném kalendářním roce evidován,

e) datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v písmenu d),

f) sportovní zařízení, která žadatel využívá pro svou činnost

znění zákona §6 odst. 1, písmeno a)“:

Agentura poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu formou dotace

-        sportovním organizacím na podporu sportu, zejména na podporu sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob, a na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky, zahrnující též výdaje na zajištění činnosti sportovních organizací, na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a na pořádání významných sportovních akcí a významných sportovních akcí mimořádné důležitosti podle § 6c

 

Zásadní změna:

toto ustanovení zákona de facto definuje, že základní podmínkou pro poskytnutí dotace na podporu sportu je nezbytná evidence sportovní organizace a jejich členské základny do „rejstříku“ (znění zákona je uvedeno v čl. II tohoto materiálu).

Proti dosavadnímu požadavku při evidenci, tj. do 31. 7. 2019, ze strany MŠMT, je požadavek na uvedení rodného čísla novým a nezbytným údajem, který musí a jedině může provést pouze mateřská sportovní organizace (klub, oddíl, TJ) bez nezbytného odkladu!

Toto ustanovení a změna je dána především v souvislosti s tím, že Agentura využívá dat z informačních systémů veřejné správy jako je registr obyvatel, evidence obyvatel, evidence cizinců pro splnění daného úkolu a porovnání údajů se záznamy sportovních organizací.

K tomuto účelu se sportovní organizace zaregistrují na internetových stránkách rejstříku:
https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis (MŠMT bude 31. 5. 2020 vést „rejstřík“ místo „Agentury).

           

Vnímání a interpretace tohoto ustanovení z pozice ČVS:

            „tato změna znění zákona, tj. zápis do rejstříku ze strany sportovních organizací je významný krok a posun oproti stávajícímu, neboť střešní organizace již nejsou od 31. 7. 2019 oprávněné, jakkoliv zasahovat, zapisovat či měnit údaje o své členské základně, která je tvořena sdruženými sportovními organizacemi! Stávající informace, které ČVS do rejstříku zapsal, se tím pádem mohou stát „irelevantní“ pro sdružené sportovní organizace. Pokud sportovní organizace chtějí či budou žádat o podporu sportu, musí všechny informace o své sportovní organizaci zapsat/autorizovat do rejstříku způsobem, který je výše uveden a tím de facto i provedou autorizaci dat, které tam zapsal ČVS. Pozor na skutečnost, že všichni členové sportovní organizace musí mít zapsáno i rodné číslo, které doposud nebylo požadováno (viz bod II tohoto dokumentu)

            Upozorňujeme na fakt, že rejstřík a zápisy do něj jsou základním nosným informačním systémem, dle kterého se budou posuzovat všichni žadatelé z pohledu oprávněnosti a i případně výše poskytnuté podpory

           

III.    Zápis žadatelů o podporu, které nejsou sportovními organizacemi

a žádají o podporu dle §6b odst. 1, písmeno b) a c) zákona (znění zákona níže)

Zde zákon stanoví, že zápis a změny do rejstříku těchto žadatelů musí být proveden bez zbytečného odkladu v rozsahu, který stanoví „Agentura“ svou vyhláškou.

Ve skutečnosti to znamená, že až do vydání nezbytné vyhlášky nebude, resp. MŠMT není oprávněno (nemá právní oporu zákona) tyto údaje „sbírat“ (vyjádření náměstka MŠMT pro řízení sekce sportu a mládeže ze dne 31. 7. 2019).

 

Znění zákona (§6b odst. 1, písmeno b) a c):

Agentura poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu "formou dotace

       b) osobám, které nejsou sportovní organizací, na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, za podmínky udržitelnosti sportovní činnosti po dobu nejméně 10 let,

       c) osobám, které nejsou sportovní organizací, na pořádání významných sportovních akcí mimořádné důležitosti podle §6c.

 

       De facto výše uvedenými podmínkami zákona a dále zněním §6B odst. 2 zákona („podporu sportu podle odstavce 1 lze poskytnout pouze žadateli zapsanému v rejstříku“) je řečeno, že výše uvedení „žadatelé“ nemohou do doby, než budou zapsáni do rejstříku za podmínek stanovených vyhláškou „Agentury“ podporu získat a de facto ani o ní i žádat.

Stanovisko MŠMT k tomuto ustanovení zákona:

       „ustanovení zákona pro žadatele pro podporu dle §6b odst. 1 písm. B) a c) zákona nemůže jít (v případě nezapsání údajů, které nejsou vyhláškou „Agentury“ stanoveny), k tíži žadatelů o podporu.

       „Zápis údajů o sportovních zařízeních je dočasně pozastaven do vydání a nabytí účinnosti vyhlášky Agenturou, která stanoví podrobnosti zápisu do rejstříku.

IV. Zápis sportovních zařízení sportovních organizací

       Nová zákonná úprava (§3e odst. 2, písmeno f):

       Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku tyto údaje a jejich změny:

       f) sportovní zařízení, které žadatel využívá pro svou činnost  

 

Stanovisko MŠMT (dle dopisu náměstka MŠMT pro řízení sekce sportu a mládeže):

Zápis údajů o sportovních zařízeních je dočasně pozastaven do vydání a nabytí účinnosti vyhlášky Agenturou, která stanoví podrobnosti zápisu do rejstříku.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném do 30. 7. 2019, požadoval zápis sportovních zařízení na základě § 3a odst. 3 písm. h), tj. adresu sportovního zařízení, údaje o druhu sportovního zařízení a údaje o výši a účelu podpory.  Od 31. 7. 2019 do doby, než Agentura vydá tuto vyhlášku, chybí MŠMT právní opora pro shromažďování údajů o sportovních zařízeních, a tedy se nebudou sbírat.  

V.   Závěr

       ČVS Vás bude dále neprodleně informovat či doplní již výše uvedené informace v případě, že budou k této problematice vydány další upřesňující informace či legislativní dokumenty ze strany MŠMT a „Agentury".

 

Zpracoval: Ing. Milan Labašta, generální sekretář ČVS

V Praze dne 31. 7. 2019

Použité materiály:

  1. Změna zákona č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů vyhlášené ve Sbírce zákonů, zákonem č. 178/2019 Sb. ze dne 16. 7. 2019
  2. Dopis náměstka MŠMT pro řízení sekce sportu a mládeže ze dne 31. 7. 2019
Krátké zprávyArchiv
MS 2022 - ženy - Arhnem (NED)

Kolumbie – Česká republika 1:3 (22:25, 13:25, 25:19, 18:25)

 
Nové angažmá pro sezónu 2022/2023

Mistrovský Prostějov představil náhradu za dlouhodobě zraněnou Karin Šunderlíkovou. „Tvrdit muziku“ hanáckého týmu z postu univerzálky by měla...

 
FIVB Beach Pro Tour Elite 16 – Paříž (FRA)

Perušič / Schweiner – Stankevicius / Knasas (LTU) 2:0 (21:16, 26:24)

 
MS 2022 - ženy - Arhnem (NED)

Čína – Česká republika 3:0 (25:19, 25:22, 27:25)

 
FIVB Beach Pro Tour Elite 16 – Paříž (FRA)

Perušič / Schweiner – Herrera / Gavira (ESP) 0:2 (15:21, 19:21), Perušič / Schweiner – Immers / Boermans (NED) 2:1 (21:17, 17:21, 15:12)

 
MS 2022 - ženy - Arhnem (NED)

Argentina – Česká republika 3:1 (25:20, 20:25, 25:22, 25:22)

Volejbal na facebooku
© ČVS 2015-2018