Registrace

Registrační místa
Aktuální sdělení
Úřední hodiny

Systém VIS
Přihlášení do systému VIS
Zřízení nebo obnovení přístupu do systému VIS

Registrace členů ČVS
Registrace fyzické osoby (člena)
Registrace fyzických osob (členů) – hromadně
Registrace právnické osoby (oddílu)

Poplatky a provádění plateb

Zrušení registrace členů ČVS
Zrušení registrace fyzické osoby (člena)
Zrušení registrace právnické osoby (oddílu)

Oprávněné osoby
Zřízení oprávněné osoby právnické osoby (oddílu)
Zrušení oprávněné osoby právnické osoby (oddílu)

Statistické údaje RMK
Informace o vývoji členské základny volejbalu v letech 2008 – 2014 na základě evidence VIS
Informace o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích do 30.6.2015

Články vydané RMK
Vyřazení zemřelých členů ČVS z registrace a evidence
Upřesňující „Metodický pokyn k provádění hromadné registrace fyzických osob“
Upozornění na zaplacení LP oprávněné osoby oddílu

I. Registrační místa

Aktuální sdělení
Děkujeme za Vaši trpělivost při vyřizování žádostí. Čím méně budete telefonicky nebo e-malily naléhat na urychlené vyřízení Vaší žádosti, tím se vyřízení i Vaší žádosti urychlí.

Registrační místo Praha Registrační místo Brno
Registrační pracovník Registrační pracovník

Vladimír Bednář

TZ: 245 006 214
MT: 770 187 001

E-mail: bednar@cvf.cz

Štěpán Říha

MT: 602 766 605 

E-mail: stepan.riha@email.cz 

   
Úřední hodiny: Úřední hodiny:
Úterý   09,00 – 17,00 hod Pondělí 09,00 – 16,00 hod
Středa  09,00 – 17,00 hod Čtvrtek  09,00 – 16,00 hod.
Pátek   09,00 – 17,00 hod.  
   
Sídlo registračního místa: Sídlo registračního místa:
160 17 Praha 6 – Břevnov
Bělohorská 19
Český volejbalový svaz
639 00 Brno, Vídeňská 9
Sportovní hala Moravské Slavie Brno
   
Koresponenční adresa:  
160 17 Praha 6 – Břevnov
Zátopkova 100/2, PS 40
Český volejbalový svaz

II. Systém VIS

Přihlášení do systému VIS:

Přihlásit se do systému VIS můžete svými přihlašovacími údaji ZDE. Přihlašovací údaje, to jest uživatelské jméno a heslo jsou trvale platné a je možné si je upravovat v systému VIS v modulu "Osobní nastavení" 

Zřízení nebo obnovení přístupu do systému VIS

Pro vydání elektronického souhlasu jednotlivých žadatelů je nutné mít zřízen přístup do systému VIS. Novým uživatelům nebo stávajícím uživatelům, kteří zapomněli některý z uživatelských údajů, je na webových stránkách ČVS na adrese ZDE možnost zřídit nebo obnovit přístup do systému VIS.

Upozornění!
Systém VIS neumožní zřídit přístup na stejnou e-mailovou adresu nebo na stejné číslo mobilního telefonu. Proto je nutné mít k dispozici jedinečné kontaktní údaje nebo v systému VIS v modulu „Osobní nastavení“ či „Oddíly“ před zřízením přístupu duplicitní kontaktní údaje osobě/osobám v systému VIS vymazat, zřídit přístup a potom je opět osobě/osobám do systému VIS vložit.

Jen ve zcela výjimečných případech, když nedokážete zřídit přístup do systému VIS, tak kontaktuje některého z registračních pracovníků!

 

III. Registrace členů ČVS

Na základě rozhodnutí Správní rady Českého volejbalového svazu (dále jen „ČVS“) jsou zřízena na území České republiky dvě registrační místa, a to v Praze a v Brně. Obě registrační místa provádí registrace členů ČVS komplexně, s výjimkou evidování kvalifikačních tříd trenérů, rozhodčích a registrace nových oddílů, které provádí výhradně registrační místo v Praze. V současnosti se přestupy (transfery) do a ze zahraničí provádí elektronicky a proto finální provedení mohou provést obě registrační místa.

Registrace se provádí dle směrnice č. 05/2011 „Registrační řád volejbalu“ a přestupy a hostování dle směrnice č. 06/2011 „Přestupní řád volejbalu“ v platném znění. Tyto směrnice si je možné prohlížet nebo stáhnout na webových stránkách ČVS ZDE.

A. Registrace fyzické osoby (člena)

1. Elektronický způsob:

1.1 Podkladem pro základní registraci, vystavení nového průkazu člena ČVS, obnovu registrace, ohlášení přestupu a hostování je:

a) v systému VIS, v modulu „Podatelna“ řádně vyplněná příslušná žádost, a to:
aa) „Přihláška k registraci“ pouze v případě první registrace nové fyzické osoby,
ab) „Vystavení nového průkazu“ pro aktivního člena na dobu určitou, členu 19-ti letému a staršímu na dobu 10 let a členům mladším 19-ti let na dobu 4 let při ukončení doby platnosti některého z průkazů (registrační, trenéra, rozhodčího a funkcionáře), při ztrátě, závažném poškození nebo zničení průkazu, při změně jména nebo příjmení aktivního člena (uzavření manželství apod.) a při změně názvu oddílu v případě, že ještě nevlastní nový průkaz člena ČVS, tj. vydán po 1.7.2011, 
ac) „Obnova registrace“ pro neaktivního člena, pokud nedošlo k vystavení nového průkazu rok po ukončení doby platnosti některého z průkazů (registrační, trenéra, rozhodčího a funkcionáře) a dále pro člena, kterému byla zrušena registrace,
ad) „Ohlášení přestupu“ pro aktivního člena na dobu neurčitou, a to na základě ustanovení Přestupního řádu volejbalu,
ae) „Ohlášení hostování“ pro aktivního člena na dobu neurčitou, nejdéle však do konce příslušného soutěžního období,

b) elektronický souhlas žadatele (u žadatelů mladších 15-ti let rodiče nebo zákonného zástupce),

c) elektronický souhlas oprávněné osoby mateřského oddílu (u přestupů případně podání námitky) i nového oddílu,

d) zadání do systému VIS elektronické fotografie (vzor pasová, tj. pouze hlavy na světlém pozadí bez rušivých vlivů – doporučuje se barevná), která musí být ve formátu JPG, minimální velikost fotografie je 240 x 320 pixelů, maximální velikost souboru je 640 kB! Fotografie se tiskne na „Průkaz člena ČVS“ a slouží k identifikaci člena. Zadávejte prosím jen fotografie, které splňují podmínky pro vystavení osobních dokladů, například pasu a podobně! Neodpovídající fotografie může být RMK odmítnuta a člen se vystavuje nebezpečí prodlení vyřízení jeho žádosti,

e) elektronické uhrazení registračního, či přestupního poplatku.

2. Písemný způsob:

2.1 Podkladem pro základní registraci, vystavení nového průkazu člena ČVS a obnovy registrace je:

a) ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis „Přihláška k registraci“, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů mladších 15-ti let rodičem nebo zákonným zástupcem), podepsaný oprávněnou osobou oddílu a potvrzený razítkem oddílu,

b) pasová fotografie velikosti 3,5 x 4,5 cm, ne starší dvou let (na zadní stranu fotografie je nutno napsat jméno, příjmení a datum narození žadatele),

c) doklad (kopie) o úhradě registračního poplatku.

2.2 Podkladem pro ohlášení přestupu a hostování je:

a) ve všech rubrikách podle předtisku hůlkovým písmem nebo psacím strojem vyplněný tiskopis „Ohlášení - ukončení přestupu - hostování“, vlastnoručně podepsaný (u žadatelů mladších 15-ti let rodičem nebo zákonným zástupcem), podepsaný oprávněnou osobou mateřského i nového oddílu a potvrzený razítkem obou oddílů,

b) pasová fotografie velikosti 3,5 x 4,5 cm, ne starší dvou let (na zadní stranu fotografie je nutno napsat jméno, příjmení a datum narození žadatele),

c) doklad (kopie) o úhradě poplatku za přestup, či hostování.

2.3 Zasílání žádostí

Žádosti je možné posílat doporučeně poštou nebo vyřizovat osobně, u osob nad 12 let vždy za příplatek ve výši 100,- Kč za každou žádost.

Přílohy:
III-1_Tiskopis_prihlaska_k_registraci_fyzicka_osoba.xls
III-2_Tiskopis_ohlaseni_prestupu_fyzicka_osoba.xls

B. Registrace fyzických osob (členů) - hromadně

Český volejbalový svaz (dále jen „ČVS“) zavedl hromadnou registraci fyzických osob, a to z důvodu rozšíření svojí členské základny, která je a nadále bude důležitým ukazatelem pro Český olympijský výbor, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, krajské, městské a obecní úřady pro možné udělování dotací ČVS, Krajským volejbalovým svazům a oddílům.

1. Žádost o hromadnou registraci fyzických osob (dále jen „registrace“) může podat kterýkoli aktivní oddíl registrovaný v ČVS.

2. Registraci je možné žádat do kteréhokoli aktivního oddílu nebo do oddílu s názvem Mini volejbal ČVS, IČ: 70000015. Pokud bude člen zaregistrován do oddílu Mini volejbal ČVS, tak v budoucnu start za jiný oddíl se musí uskutečnit výhradně přestupem!

3. Oddíl žádající registraci musí RMK zaslat:

3.1 V elektronické formě řádně vyplněnou „Žádost o registraci fyzických osob“ (viz příloha) vytvořenou v Excelu s těmito požadavky:
a) ve sloupcích 1. – 8. musí být vyplněny všechny údaje.
b) ve sloupci 3. „Příjmení“ musí být abecedně setříděny,
c) ve sloupcích 9. - 11 musí být v každém řádku uveden nejméně jeden kontaktní údaj,
d) ve sloupci 12. musí být uvedena číslice 100 u těch členů, kteří před dnem podání žádosti dosáhli věku 12. let,
e) hodnota ve sloupci 12. v řádku označeném „Registrační poplatek celkem“ se automaticky sčítá, pokud je zadáno prosté číslo,
f) musí být vyplněn jeden z údajů o doručení průkazů členů ČVS,
g) žádost musí být potvrzena uvedením jména, příjmení a podpisem právní osobností oddílu.

3.2 V písemné formě originál „Prohlášení“ s podpisy rodičů nebo zákonných zástupců, že s registrací za člena ČVS souhlasí (viz příloha), s těmito požadavky:
a) ve sloupcích 1. – 5. musí být vyplněny všechny údaje.
b) ve sloupci 2. „Jméno a příjmení“ musí být abecedně setříděny podle příjmení,
c) žádost musí být potvrzena uvedením jména, příjmení a podpisem právní osobností oddílu.

3.3 V elektronické formě „Oznámení“ o uhrazení registračního poplatku s těmito požadavky:
a) oddíl provede úhradu registračního poplatku dle částky uvedené v žádosti,
b) úhrada se provede na účet číslo 174 174 174 / 2010, variabilní symbol 000001 a jako zpráva pro příjemce se uvede: „Uhrada registracniho poplatku – hromadne název oddilu“,
c) oznámení oddíl provede e-mailem, kde uvede výše uvedený text, uhrazenou částku a datum úhrady.

3.4 „Fotografie“ členů s těmito požadavky:
a) fotografie musí být nahrány na CD nosiči v souladu s pořadovými čísly žádosti, a CD nosič zaslán poštou,
b) každá fotografie musí být samostatným souborem s názvem v pořadí příjmení a jméno,
c) fotografie (vzor pasová, tj. pouze hlavy na světlém pozadí bez rušivých vlivů – doporučuje se barevná), musí být ve formátu JPG, minimální velikost fotografie je 240 x 320 pixelů, maximální velikost souboru je 640 kB! Fotografie se tiskne na průkaz člena ČVS a slouží k identifikaci člena. Zadávejte prosím jen fotografie, které splňují podmínky pro vystavení osobních dokladů, například pasu a podobně! Neodpovídající fotografie může být RMK odmítnuta a člen se vystavuje nebezpečí prodlení vyřízení jeho žádosti.

4. Požadavky dle odst. 3. zasílejte na adresu:
Český volejbalový svaz, Ing. Jaroslav Háza – registrační pracovník, Zátopkova 100/2, PS – 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov; e-mail: haza@cvf.cz, tel.: 245 006 214, MT: 775 273 034.

5. V případě, že dokumentace zaslaná RMK nebude v souladu s požadavky uvedenými v odst. 3.1, 3.3 a 3.4, tak RMK vyzve oddíl k odstranění nedostatků a do doby, než budou nedostatky odstraněny, bude registrace pozastavena.

6. V případě, že dokumentace zaslaná RMK nebude v souladu s požadavky uvedenými v odst. 3.2, tak RMK registraci neprovede a rozhodne, zda podá podnět k zahájení disciplinárního řízení.

Přílohy:
III-3_Tiskopis_zadost_o_hromadnou_registraci_fyzicka_osoba.xls
III-4_Tiskopis_prohlaseni.doc

C. Registrace právnické osoby (oddílu)

1. Podkladem pro registraci je písemně zaslaný:

1.1 řádně, ve všech rubrikách vyplněný originál tiskopisu „Přihláška za člena Českého volejbalového svazu právnická osoba - oddíl“, vlastnoručně podepsaný oprávněným členem statutárního orgánu,

1.2 řádně, ve všech rubrikách vyplněný originál tiskopisu Zřízení oprávněné osoby „Právnické osoby – oddílu“, vlastnoručně podepsaný oprávněným členem statutárního orgánu. V případě, když členové statutárního orgánu jsou totožní jako v přihlášce, tak se tiskopis nemusí zasílat,

1.3 fotokopie stanov právnické osoby - oddílu.

2. Změna názvu

Při změně názvu právnické osoby – oddílu je postup stejný.

Příloha:
III-5_Tiskopis_prihlaska_k_registraci_pravnicka_osoba.doc

IV. Poplatky a provádění plateb

1. Důležité upozornění:

Poplatek v registračním nebo přestupním řízení hraďte vždy jako poslední úkon žádosti, když žádost má již všechny ostatní náležitosti splněny!

2. Poplatky v registračním a přestupním řízení:

Druh poplatku dospělí mládež
(za každý průkaz, přestup, hostování) od 19 let do 19 let do 12 let
Vystavení nového průkazu 200,- Kč 100,- Kč neplatí
Obnova průkazu 200,- Kč 100,- Kč neplatí
Přestup, hostování 600,- Kč 300,- Kč neplatí
Předčasné ukončení hostování 200,- Kč 100,- Kč neplatí
Příplatek za písemné použití  100,- Kč 100,- Kč neplatí

 

3. Provádění plateb:

3.1 Při použití elektronického způsobu výhradně na účet číslo 174 174 174 / 2010 s variabilním symbolem šestimístným číslem účtu v modulu Banka nebo devítimístným číslem žádosti v modulu Podatelna. Úhradu je možné provést poštovní poukázkou, příkazem k úhradě nebo v hotovosti v peněžním ústavě.

3.2 Při použití písemného způsobu výhradně na účet číslo 174 174 174 / 2010 s variabilním symbolem „68420“ při vystavení nového průkazu, „68480“ při obnově průkazu nebo „68430“ při přestupu, hostování, či ukončení hostování. Úhradu je možné provést poštovní poukázkou, příkazem k úhradě nebo v hotovosti na příslušném registračním místě.

4. Vrácení poplatku

4.1 V případě, kdy žádost podaná elektronicky byla zamítnuta, a to z jakéhokoliv důvodu, a platba byla provedena z účtu vytvořeného v modulu Banka, tak je poplatek systémem na tento účet automaticky vrácen.

4.2 V případě, kdy žádost podaná elektronicky byla zamítnuta, a to z jakéhokoliv důvodu, a platba byla provedena jiným způsobem, než z účtu vytvořeného v modulu Banka, tak je možné o vrácení poplatku podat žádost (viz příloha) na e-mailovou adresu iro@cvf.cz, který rozhodne, zda bude nebo nebude poplatek vrácen. 
Žádost podaná v systému VIS musí obsahovat:
- „Název žádosti“,
- „Číslo žádosti“,
- „Výši poplatku“,
- „Číslo transakce“ nebo přiložit kopii „Dokladu o zaplacení“,
- „Datum transakce“,
- „Odůvodnění žádosti“,
- „Číslo účtu“, na který se poplatek má vrátit,
- „Jméno a příjmení žadatele“ (oprávněné osoby oddílu). - generálnímu sekretáři ČVS ODSTRANIT

Příloha:
IV-1_Tiskopis_zadost_o_vraceni_poplatku.doc

V. Zrušení registrace členů ČVS

Zrušení registrace se provádí dle směrnice č. 05/2011 „Registrační řád volejbalu“ v platném znění. Tuto směrnici si je možné prohlížet nebo stáhnout na webových stránkách ČVS ZDE

A. Zrušení registrace fyzické osoby (člena)

1. Elektronický způsob:

1.1 Podkladem pro zrušení registrace je:

a) v systému VIS, v modulu „Podatelna“ řádně vyplněná příslušná žádost, a to:
aa) „Zrušení registrace“ pro aktivního člena na jeho vlastní žádost,
ab) „Zrušení registrace“ pro aktivního člena na žádost oddílu - pouze v případě, že člen nemá pro příslušné soutěžní období uhrazen LP,
ac) „Zrušení registrace“ pro aktivního člena i pro neaktivního člena při jeho úmrtí,

b) elektronický souhlas žadatele (u žadatelů mladších 15-ti let rodiče nebo zákonného zástupce) u žádosti dle písm. aa),

c) elektronický souhlas oprávněné osoby mateřského oddílu u žádosti dle písm. ab) a ac),

1.2 Podkladem pro předčasné ukončení hostování je:

a) v systému VIS, v modulu „Podatelna“ řádně vyplněná příslušná žádost „Předčasné ukončení hostování“ pro aktivního člena, který má povoleno hostování, a to pouze na základě souhlasu hostujícího oddílu,

b) elektronický souhlas žadatele (u žadatelů mladších 15-ti let rodiče nebo zákonného zástupce),

c) elektronický souhlas oprávněné osoby hostujícího oddílu.

B. Zrušení registrace právnické osoby (oddílu)

1.1 Podkladem pro zrušení registrace je písemně zaslaný:

a) řádně, ve všech rubrikách vyplněný originál tiskopisu „Žádost o zrušení právnické osoby - oddílu“, vlastnoručně podepsaný oprávněným členem statutárního orgánu,

b) originál „Prohlášení krajského, okresního volejbalového svazu“, podepsaný oprávněným členem statutárního orgánu, že zrušení právnické osoby – oddílu vzal na vědomí.

Příloha:
V-1_Tiskopis_zadost_o_zruseni_pravnicka_osoba.doc 

VI. Oprávněné osoby

A. Zřízení oprávněné osoby právnické osoby (oddílu)

Pro vydání elektronického souhlasu oprávněnou osobou oddílu je nutné mít tyto osoby uvedené v systému VIS, v modulu „Oddíly“ s patřičnými právy. Oprávněná osoba musí mít uhrazen licenční příspěvek na příslušné soutěžní období.

1. Zřízení oprávněné osoby:

1.1 podkladem pro zřízení oprávněné osoby oddílu s nejvyššími právy „6 – Správce oddílu“ je písemně zaslaný, řádně ve všech rubrikách vyplněný originál tiskopisu Zřízení oprávněné osoby „Právnické osoby – oddílu“, vlastnoručně podepsaný členem statutárního orgánu,

1.2 zřízení oprávněné osoby oddílu s ostatními právy, tj. „5 - 4 – Správce oddílu“, „3 - 2 – Uživatel“ je možné provést, již zřízenou oprávněnou osobou s právem „6 - 4 – Správce oddílu“, v modulu Oddíly v rubrice Práva v okně Přidání, změna práva bez zaslání tiskopisu dle odst. 1.1.

Příloha:
VI-1_Tiskopis_opravnene_osoby_oddilu_zrizeni.xls

B. Zrušení oprávněné osoby právnické osoby (oddílu)

1. Zrušení oprávněné osoby:

1.1 podkladem pro zrušení oprávněné osoby oddílu s nejvyššími právy „6 – Správce oddílu“ je písemně zaslaný, řádně ve všech rubrikách vyplněný originál tiskopisu Zrušení oprávněné osoby „Právnické osoby – oddílu“, vlastnoručně podepsaný členem statutárního orgánu,

1.2 zrušení oprávněné osoby oddílu s ostatními právy, tj. „5 - 4 – Správce oddílu“, „3 - 2 – Uživatel“ je možné provést, již zřízenou oprávněnou osobou s právem „6 - 4 – Správce oddílu“, v modulu Oddíly v rubrice Práva v okně Přidání, změna práva bez zaslání tiskopisu dle odst. 1.1 tím, že oprávněné osobě v Oprávnění se zadá právo „0 – nic“.

Příloha:
VI-2_Tiskopis_opravnene_osoby_oddilu_zruseni.xls 

VII. Statistické údaje RMK

1. Informace o vývoji členské základny volejbalu na základě evidence VIS a ČUS

Registračně matriční komise ČVS vydává "Informace o vývoji členské základny volejbalu na základě evidence VIS a ČUS", data zpracoval člen RMK p. Ing. Jan Přib.

Příloha:
VII-1_Informace_o_vyvoji_clenu_2014_VIS.pdf

2. Informace o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích

Registračně matriční komise ČVS vydává "Informace o vývoji počtu družstev mládeže v soutěžích", data zpracoval člen RMK p. Ing. Jan Přib.

Příloha:
VII-2_Informace_vyvoj_druzstev_mladeze_2015.pdf 

VIII. Články vydané RMK

1. Vyřazení zemřelých členů ČVS z registrace a evidence

Registračně matriční komise ČVS vydává dokument "Vyřazení zemřelých členů ČVS z registrace a evidence", dokument zpracoval člen RMK p. Václav Nidrle.

Přílohy:
VIII-1_Zemreli_clenove_vyrazeni.pdf
VIII-2_Tiskopis_hlaseni_o_zemrelych_clenech.doc
VIII-3_Seznam_clenu_narozenych_1939_a_starsich.xls

2. Upřesňující „Metodický pokyn k provádění hromadné registrace fyzických osob“

Registračně matriční komise ČVS vydává upřesňující "Metodický pokyn k provádění hromadné registrace fyzických osob", dokument zpracoval předseda RMK p. Vladimír Tabara.

Přílohy:
VIII-4_MP_hromadna_registrace_fyzickych_osob.pdf
III-3_Tiskopis_zadost_o_hromadnou_registraci_fyzicka_osoba.xls
III-4_Tiskopis_prohlaseni.doc

3. Upozornění na zaplacení LP oprávněné osoby oddílu

Registračně matriční komise ČVS vydává dokument "Upozornění na zaplacení LP oprávněné osoby oddílu", dokument zpracoval předseda RMK p. Vladimír Tabara.

Příloha:
VIII-5_Zaplaceni_LP_opravnena_osoba_oddilu.pdf

© ČVS 2015-2018