Reprezentace
25. 5. 2019
Ženy - Golden European League : SWE - CZE
Reprezentace
26. 5. 2019
Muži - Golden European League : BLR - CZE
Reprezentace
29. 5. 2019
Muži - Golden European League : CZE - UKR, Brno
Reprezentace
29. 5. 2019
Ženy - Golden European League : CZE - SVK, Brno
Reprezentace
1. 6. 2019
Muži - Golden European League : CZE - FIN, Brno
Reprezentace
1. 6. 2019
Ženy - Golden European League : CZE - UKR, Brno
Reprezentace
8. 6. 2019
Muži - Golden European League : CZE - BLR, Jindřichův Hradec
Reprezentace
8. 6. 2019
Ženy - Golden European League : UKR - CZE
Reprezentace
12. 6. 2019
Muži - Golden European League : UKR - CZE
Reprezentace
12. 6. 2019
Ženy - Golden European League : SVK - CZE
Reprezentace
15. 6. 2019
Muži - Golden European League : FIN - CZE
Reprezentace
15. 6. 2019
Ženy - Golden European League : CZE - SWE, Jablonec nad Nisou
Reprezentace
18. 7. 2019
Ženy - přátelské utkání: POL - CZE
Reprezentace
2. 8. 2019
Ženy - kvalifikace OH: Čína
Reprezentace
8. 8. 2019
Muži - přátelské utkání: CZE - SVK - Jablonec nad Nisou
Reprezentace
29. 8. 2019
Muži - přátelské utkání: FRA - CZE - Saint Nazaire
Reprezentace
5. 9. 2019
Muži - přátelské utkání: CZE - POR - Jablonec nad Nisou
Reprezentace
13. 9. 2019
Muži - Mistrovství Evropy 2019 : CZE - UKR, Rotterdam - NED
Reprezentace
15. 9. 2019
Muži - Mistrovství Evropy 2019 : CZE - EST, Rotterdam - NED
Reprezentace
16. 9. 2019
Muži - Mistrovství Evropy 2019 : CZE - POL, Rotterdam - NED
14.11.2017

Podpora rozvoje v oblasti mládeže KVS pro rok 2017

Podpora rozvoje v oblasti mládeže KVS pro rok 2017.

Vzhledem k vašim četným dotazům v posledních dnech k pasportizaci na úrovni klubů, zveřejňujeme všechny kompletní podklady k vyplnění a to jak tabulku Pasportizace s komentáři, tak hlavní informace o celém projektu, kde jsou části nutné k vyplnění pasportizace zvýrazněny. Také je pro vaše potřeby doplněno o krátký dokument s nejčastějšími dotazy. V případě dotazů můžete kontaktovat přímo ekonoma ČVS p. Vojtěcha Šrubaře, na tel. 774 121 762, srubar@cvf.cz.

Název podpory/příspěvku:

Podpora rozvoje v oblasti mládeže KVS pro rok 2017

 

Účel podpory/příspěvku

Podpora/příspěvek je zaměřen na rozvoj aktivit, které budou rozvíjet mládežnický volejbal dle specifických potřeb jednotlivého KVS a pasportizace informací o členské základně.

 

 

Lhůta použití podpory/příspěvku:

Podporu/příspěvek  lze použít na náklady roku 2017 vzniklé od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, které souvisejí s plněním účelu podpora/příspěvek, a budou uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2018.

 

 

Lhůta vyúčtování:

Vyúčtování podpora/příspěvek musí být doručeno na ČVS do 25. 1. 2018

Lhůta předložení projektů:

Podporované projekty musejí být předloženy do 25. 10. 2017

Celkový objem podpory/příspěvku:

700 000,- Kč - Řízení a rozvoj soutěží a členské základny

420 000,- Kč - Řízení a rozvoj soutěží a členské základny        

(fixní částka za splění podmínky pasportizace)

380 000,- Kč – Zlepšování indikátorů mládeže

Popis podpory/příspěvku

Podpora/příspěvek na rozvoj oblasti mládeže na úrovni krajů pro rok 2017 je ze strany Českého volejbalového svazu, z.s. (dale jen ČVS) směřována na řízení a rozvoj soutěží, rozšíření členské základny, rozvoj mládežnického volejbalu dle specifických potřeb jednotlivých krajů a provedení pasportizace jednotlivých klubů. ČVS chystá posílení vztahu mezi celostátními výkonnými složkami ČVS (Správní rada - SR ČVS a Výbor ČVS, dále jen centrum), Krajskými volejbalovými svazy (dale jen KVS) a jednotlivými kluby. Vymezení pravomocí a činnosti centra směrem ke KVS a klubům bude vycházet ze stanov a směrnic ČVS a také z vlastní iniciativy Správní rady ČVS, kde bude snaha o zařazování indikátorů, jejichž role bude v budoucnu, jak je zřejmé z programových prohlášení MŠMT ČR, stále více stoupat.

Povinosti příjemce podpory/příspěvku

 1. Příjemce je povinen při použití podpory/příspěvku postupovat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Na rozhodnutí o poskytnutí podpory/příspěvku se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.
 3. Případnou opravu zřejmých nesprávností v rozhodnutí, kterými jsou zejména chyby v psaní a počtech, provede ČVS bez nutnosti žádosti příjemcem, vydáním opravného  rozhodnutí.
 4. Pokud pověření zaměstnanci ČVS na základě provedené kontroly dojdou k závěru, že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, jsou povinni dát podnět finančnímu úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně rozhodnout.
 5. V případě, že příjemce správně, včas a úplně nevyúčtuje poskytnutý podporu/příspěvek, musí do 31. 1. 2018  nevyúčtované prostředky vrátit zpět na účet ČVS.

Podmínky příjemce podpory/příspěvku

 1. V případě nedodržení účelu podpory/příspěvku je příjemce povinen vrátit poskytnutou podporu/příspěvek v plné výši, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy mu muselo být objektivně zřejmé, že účel podpory/příspěvku nebude možné naplnit. V případě vrácení podpory/příspěvku v uvedené lhůtě, nebude nedodržení účelu podpory/příspěvku nijak sankcionováno.
 2. Příjemce je povinen dodržet celkový rozpočet minimálně ve výši schváleného projektu.
 3. Příjemce musí být realizátorem projektu. Služby a výkony spojené s realizací projektu mohou zajišťovat i jiné osoby, pokud s příjemcem uzavřely smlouvu.
 4. Příjemce je povinen  při  použití  podpory/příspěvku  postupovat  v souladu  se  zákonem  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 5. Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z více zdrojů není dovolena.
 6. Příjemce je povinen zaslat ČVS Vyúčtování podpory/příspěvku na předepsaném formuláři do 25. 1. 2018
 7. Příjemce je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Příjemce je povinen před svým případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem.

Další podmínky

 1. Příjemce je oprávněn použít podporu/příspěvek na:

a)    mzdové náklady, tedy na mzdové náklady zaměstnanců, členů realizačního týmu, ostatní osobní náklady- DPČ, DPP a náklady na služby trenérů (OSVČ) s limitem do 45 tis. Kč na osobu a měsíc. Limity stanovené tímto dokumentem představují maximální celkovou způsobilou měsíční hrubou mzdu zaměstnance na dané pozici při plném pracovním úvazku (100 %), tj. při zkráceném úvazku se limity krátí úměrně dle uvedené výše úvazku, včetně určení hodinové sazby.

b)    spotřebu materiálu,

c)    cestovné,

d)    ostatní a jiné služby

 1. Příjemce je povinen dodržet rozpočet projektu dle jednotlivých nákladových položek a to alespoň 90% každé dílčí položky.
 2. Příjemce je povinen všechny výdaje z poskytnuté podpory/příspěvku realizovat tak, aby věci či služby z nich pořízené byly prokazatelně využity v souvislosti s projektem. Odvod za nedodržení této podmínky bude stanoven ve výši částky, která byla použita v rozporu s touto podmínkou.
 3. Příjemce je povinen v účetnictví podporu/příspěvek sledovat řádně a odděleně.
 4. Příjemce je povinen podporu/příspěvek používat účelně, efektivně a hospodárně.
 5. Příjemce je povinen podporu/příspěvek použít na úhradu nákladů spojených s rokem 2017, maximálně tedy 31.12.2017, které budou uhrazeny nejpozději 15.1.2018.
 6. Příjemce je povinen do formuláře vyúčtování ve stanoveném termínu uvést všechny předepsané údaje.
 7. Příjemce je povinen zaslat nevyčerpanou část podpory/příspěvku zpět na účet ČVS č: 777119/5500, pokud příjemce vrací nevyčerpanou část podpory/příspěvku v průběhu kalendářního roku, na který byla podpora/příspěvek poskytnuta.
 8. Příjemce je povinen úmysl odstoupit od projektu oznámit ČVS – odboru sportu bezprostředně    poté, co bude mít objektivní možnost dle harmonogramu zjistit, že projekt nebude možné realizovat.
 9. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpanou část podpory/příspěvku, kterou nevyužije na účel, na který byla podpora/příspěvek poskytnuta, za předpokladu, že naplní cíle projektu.
 10. Příjemce podpory/příspěvku je povinen informovat ČVS o kontrolách, které u něj byly v souvislosti s poskytnutou podporou/příspěvkem provedeny externími kontrolními orgány, včetně závěrů těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.
 11. Příjemce je povinen oznámit ČVS veškeré změny svých identifikačních údajů uvedených v rozhodnutí, a to nejpozději do 14 dnů od jejich uskutečnění.
 12. Příjemce je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ČVS kontrolu realizace projektu, hospodaření s poskytnutou podporou/příspěvkem a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.

Princip tvoření podpory/příspěvku

ČVS bude poskytovat podporu/příspěvek do projektů v oblasti mládeže na úrovni krajů na těchto základních principech:

 • Princip spolufinancování: Spolufinancování úspěšných krajských projektů na úrovni KVS.  Tzn. spolufinancovat KVS, které sami, s vlastními projekty budou úspěšné na krajské, nebo obecní úrovni. Míra spolufinancování bude individuální a vždy posouzena SR ČVS.
 • Princip financování na základě vyhodnocení přínosu pro rozvoj mládežnického volejbalu: Financovat projekty a aktivity, které budou rozvíjet mládežnický volejbal dle specifických potřeb jednotlivého kraje.
 • Princip financovaní na základě indikátorů: Financovat projekty a aktivity, které budou naplňovat indikátory (hodnotící ukazatele).  Indikátory navíc mohou zobrazovat stav na začátku projektu = start a stav po realizaci (plán projektu) = cíl

Parametry podpory/příspěvku v oblasti mládeže na úrovni krajů pro rok 2017

Uvedené parametry jsou platné pro rok 2017 a na následující období budou aktualizovány.

 • cílem pro rok 2017 je:
 1. Podpořit KVS, kluby a rozvoj mládežnického volejbalu v KVS
 2. Provést pasportizaci jednotlivých klubů. 
 • Alokováno je 1,5 mil Kč
 • rozdělení tohoto „dotačního“ titulu z pohledu účelu do 2 částí
 1. 1.    Řízení a rozvoj soutěží a členské základny

a)    účelové vymezení na organizační, technické (materiální) a personální náklady spojené s řízením a organizováním krajských soutěží a s trénováním mládeže.  Výše této fixní složky je 30.000.- Kč na každý kraj pro první období 1.1.2017 – 31.12.2017.  Celkem alokováno 420 tis.  Příjemcem je KVS. 

Pro následující roky nemusí být žádná fixní částka nebo v jiné výši.  Podmínka pro vyplacení je dodání sumární tabulky pasportizace klubů za daný kraj.  Pokud některý KVS nedodá souhrnnou pasportizaci za jednotlivé kluby, bude „jeho“ část fixní složky převedena do druhé části dotačního titulu a navýší celkovou sumu pro zlepšování indikátorů mládeže

b)    účelové vymezení na projekty a aktivity, které budou rozvíjet mládežnický volejbal dle specifických potřeb jednotlivého kraje, např. organizační, technické (materiální) a personální náklady.  Příjemcem není KCM, SpS, SCM, ty jsou financovány jiným způsobem.  Celkem alokováno 700 tis, maximální výše příspěvku na jeden kraj je pro rok 2017 je 100 tis.  V jednom kraji může být podáno více projektů, ale platí maximální výše příspěvku do 100 tis. v jednom kraji.  Příjemcem je v případě pobočného spolku KVS, v případě organizační jednotky pak klub či koncový příjemce (ne však KVS). 

Podmínka pro možnost čerpání v této části dotačního titulu je dodání sumární tabulky pasportizace klubů v části 2. dotačního titulu.   Žádost v této části bude obsahovat: Popis projektu, jeho cíle a přínos, jaké jsou aktivity projektu, celkový rozpočet, doba trvání rozpočtu, informace o žadateli a příjemci. Vyhodnocení těchto žádostí proběhne Správní radou ČVS.  Pokud nebude částka na projekty vyčerpána, může SR ČVS rozhodnout o zakoupení a následnou distribuci materiálu (např. míče, sítě) na kluby.

 1. 2.    Zlepšování indikátorů mládeže

Cílem je finančně více podpořit ty věkové kategorie, kde máme úbytek hráčů/ček a kde je pro klub nákladnější zajišťovat a účastnit se soutěží.  Z celkové částky je alokováno 380 tis.   Ty budou pro rok 2017 rozděleny na základě indikátoru „počet dětí“, pro další roky mohou být rozšířeny o další indikátory.   Příjemcem je klub.

Počítají se členové klubu v daných věkových kategoriích se zaplacenými LP k datu zaslání pasportizačních údajů.  Doplňují se indikativní ukazatele jako je počet družstev v soutěžích. Vyhodnocení této části podpora/příspěvek bude provedeno po dodání pasportizace klubů za jednotlivé kraje viz vzorová tabulka.  Na základě došlých dat a nastavení jednotlivých vah bude transparentně vypočítána výše podpora/příspěvek na klub.  KVS má povinnost za svůj kraj zpracovat a dodat sumární tabulku všech klubů žádajících podporu/příspěvek  na základě indikátorů, po slnění této podmínky má nárok na vyplacení fixní částky 30 tis alokované na rozvoj a řízení soutěží viz 1. a) a má možnost žádat o příspěvek v části 1.b).  ČVS v rámci servisní role bude metodicky pomáhat a poskytovat podporu při vyplňování žádostí.  Pro ty kraje, kde KVS nesplní svoji servisní roli při zpracování sumární tabulky ČVS umožní klubům poslat pasportizaci a žádat o podporu/příspěvek  přímo ČVS, administraci zajistí ČVS.  Pro snažší komunikaci bude vytvořen odkaz na webu ČVS jako informační kanál pro zájemce z klubů z těch krajů, kde KVS nebude zajišťovat pasportizaci klubů.

Indikátory podpory/příspěvku

Obecné indikátory jsou hodnoty popisující stav vybraného parametru, lze měřit na začátku a na konci projektu. Přehled indikátorů pro rok 2017:

 1. Počet dětí - hlavní indikátor pro rok 2017

a)    věk 0-11, koef. 20% - pro rok 2017 jsou to děti narozené po 1. 1. 2006

b)    věk 12-15, koef. 30% - pro rok 2017 jsou to děti narozené po mezi 1. 1. 2002 - 31.12.2005

c)    věk 16-19, koef. 50% - pro rok 2017 jsou to děti narozené po mezi 1. 1. 1998 - 31.12.2001

 1. Počet družstev - fakultativní údaj pro rok 2017 Sloupec X pasportizační tabulky

1)    ve věkové kategorii 0-11

a)    4 týmy ve žluté/oranžové/červené barvě barevného mini volejbalu (BMV), které odehrají minimálně 4 turnaje krajské úrovně v průběhu sezóny jsou počítány jako 1 družstvo

b)    3 týmy v zelené/modré barvě BMV, které odehrají minimálně 4 turnaje krajské úrovně v průběhu sezóny jsou počítány jako 1 družstvo

c)    5 týmů v beachvolejbale, které odehrají minimálně 4 turnaje krajské úrovně v průběhu sezóny jsou počítány jako 1 družstvo

d)    3 týmy v trojkovém volejbale, které odehrají minimálně 4 turnaje krajské úrovně v průběhu sezóny jsou počítány jako 1 družstvo

e)    2 týmy ve čtyřkovém volejbale, které odehrají minimálně 4 turnaje krajské úrovně v průběhu sezóny jsou počítány jako 1 družstvo

2)    Ve věkové kategorii 12-15 a 16-19

a)    každé přihlášené družstvo do Krajského přeboru MŽ, SŽ, Kadetů, Juniorů, popřípadě sloučených soutěží např.  kadetů/juniorů.

 

Schváleno Správní radou ČVS

V Praze dne 3. 10. 2017

K tisku  ZDE   

Tabulka pasportizace k tisku  ZDE   

Časté dotazy k tisku  ZDE

Indikátory mládeže k tisku  ZDE

 

Autor: Vojtěch Šrubař

Krátké zprávyArchiv
CEV Champions League 2019 - superfinále

muži: Zenit Kazaň (RUS) – Cucine Lube Civitanova (ITA) 1:3 (25:16, 15:25, 12:25, 19:25) ženy: Igor Gorgonzola Novara (ITA) – Imoco Volley...

 
FIVB 4* Itapema (BRA) 2019

Mol, A. / Sørum, C. (NOR) – Perušič / Schweiner 2:0 (21:18, 21:16), Samoilovs / Smedins (LAT) – Perušič / Schweiner 1:2 (21:18, 13:21,...

 
Anketa „O nejlepší volejbalisty České republiky v soutěžním období 2018/2019“

Nejlepšími volejbalisty roku se stali Jan Hadrava a Michaela Mlejnková

 
Přátelské utkání - muži - Brno

17.5. 2019 Česká republika – Austrálie 3:1 (27:25, 25:18, 30:28, 20:25)

 
Přátelské utkání - muži - Brno

16. 5. 2019 Česká republika - Austrálie 1:3 (27:25, 19:25, 19:25, 22:25) Sestavy ČR: Janouch J., Bartoš A., Sobotka V., Sedláček O., Galabov J.,...

 
FIVB 4* Itapema (BRA) 2019

Guto / Saymon (BRA) – Perušič / Schweiner 2:1 (21:18, 17:21, 15:8)

Volejbal na facebooku
Generální partner
© ČVS 2015-2018